تعادل و تمرکز

همه کریستال ها دارای خواص شفابخشی هستند ، اما وقتی صحبت از تعادل در چاکراها می شود ، برخی از آنها هماهنگ تر از بقیه هستند. با کریستال های متعادل کار کنید تا رشد پایدار را در روح و زندگی خود ایجاد کنید، کریستال های قدرتمندی مانند عقیق ، کریزوکولا ، فلوریت و … آگاهی ، الهام و تعادل را در روح خسته تجدید می کند. عقیق سلیمانی آبی با سایه آبی پاستلی و موج های ظریفی که دارد باعث ایجاد احساس آرامش می شود ، مانند خیره شدن به جزر و مد اقیانوس یا نگاه کردن به آسمان آبی. کریزوکولا یکی دیگر از پادزهرهای فوق العاده برای یک روز یا ماه پر استرس است. این سنگ الهام بخش به خود آمدن و شروع جدیدی برای شماست