سنگ رودوکروزیت، سنگ عشق به خود است و با احساس ناکافی و بی لیاقت بودن درون تان مبارزه می کند. شما لیاقت عشقی که دریافت می کنید را دارید و انرژی این کریستال به شما کمک می کند تا خودتان را با عشق و اشتیاق سرشار کنید

هیچ محصولی یافت نشد.